La renta garantida de ciutadania

By 13/09/2017Català
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

El 15 de setembre entra en vigor la Llei de renta garantida de ciutadania (RGC), una prestació social que vol proporcionar un mínim vital digne per als perceptors i unitat familiars en situació de pobresa. Aquesta llei es desplegarà gradualment fins al 2020.

Consisteix en una prestació mínima, de caràcter econòmic, garantida i no condicionada tot el temps  que s’acrediti la situació de necessitat i, una altra complementaria, temporal, condicionada a participar en activitats d’inclusió i inserció socio-laboral per a superar la seva situació d’exclusió (150€ al mes).

Qui pot accedir-hi?

Qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (564 € al mes) que no disposi de recursos o els que té són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

Es compatible amb rendes de treball a temps parcial quan els ingressos siguin inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya i que es complementarà fins a l’import de la renta garantida de ciutadania

Els mínims d’ingressos per accedir-hi

 

Membres unitat familiar 2017, 15 de setembre 2018, 15 de setembre 2019, 15 de setembre 2020, 1 d’abril
Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC
1 adult 564 85% 604 91% 644 97% 664 100%
2 adult 846 126% 906 135% 966 144% 996 150%
3 921 137% 981 146% 1.041 155% 1.096 165%
4 996 148% 1.056 157% 1.116 166% 1.196 180%
5 1.071 160% 1.131 169% 1.191 178% 1.208 182%

 

Import màxim a percebre

La renda garantida de ciutadania no pot excedir en cap cas del 182% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment.

Requisits d’accés

Edat – Majors de vint-i-tres anys o major de  divuit  i trobar-se en alguna d’aquestes situacions:

 • Tenir menors o discapacitats a càrrec
 • Ésser orfe dels dos progenitors
 • Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar
 • Altres que es puguin establir reglamentàriament

Residencia.-  Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya durant els 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. Aquest requisit no s’aplica a les dones amb permís de residència per reagrupament familiar i el perden per divorci o separació, ni als catalans retornats.

No tenen dret a la RGC

 • Els qui cessin voluntàriament de llur activitat laboral dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.

 

 • Les persones amb dret a una indemnització o prestació equivalent per un acomiadament o situació anàloga, però de manera provisional  poden accedir a la renda garantida fins a rebre la indemnització, llavors han de tornar el percebut com a renda fins al límit del que han percebut com a indemnització. No obstant, si reuneixen els requisits d’accés es pot actualitzar la sol·licitud.

 

 • Els que han percebut, dins els darrers cinc anys, indegudament i per causa atribuïble a ells, qualsevol prestació pública. Per a tornar a demanar-la ha de transcórrer, com a mínim, un any des de la presentació de la sol·licitud denegada.

 

 • Les persones que tenint dret a una pensió compensatòria o d’aliments  i  que no la perceben,  no l’hagin reclamat judicialment.

 

 • Les persones o unitats familiars amb rendiments  de béns mobles o immobles suficients per a dur una vida digna segons el que disposa la llei; a aquest efecte no es considera l’habitatge habitual.

Obligacions de titulars i beneficiaris de la RGC

 • Facilitar la tasca de qui ha d’avaluar la seva situació i col·laborar-hi.

 

 • Comunicar els canvis en la situació patrimonial, familiar i de residencia habitual.

 

 • Mentre percebin la renta garantida han de sol·licitar qualsevol altra prestació a que tinguin dret, atès que aquesta és subsidiària a totes. Tampoc poden renunciar a qualsevol prestació o ajut que percebent en el moment d’accedir a la renta garantida.

 

 • Han de residir de manera continuada a Catalunya. Es poden absentar, prèvia comunicació al òrgan de seguiment, per períodes que no superen un mes en un període de dotze mesos; en casos excepcionals, per malaltia o mort de familiars, el període pot ser de dos mesos, amb comunicació prèvia i justificació documental.

 

 • Mantenir-se inscrit al Servei Públic d’Ocupació i no rebutjar les ofertes de treball adequades.

 

 • Reintegrar les prestacions rebudes indegudament.

Obligacions dels perceptors de prestació complementaria d’inserció

A més de les anteriors:

Signar i seguir el pla individual d’inserció laboral o inclusió social

Trobar-se disponible per treballar, llevat els discapacitats amb un grau del 65% o més; o ser una persona que, d’acord al organisme gestor de la prestació, no es troba en disposició d’incorporar-se al mercat de treball a curt o mitja termini. La disponibilitat per a treballar comporta la inscripció com a demandant d’ocupació, no rebutjar feines adequades, no causar baixa voluntària en el lloc de treball i no demanar-ne l’excedència voluntària.

Perceptors de complement fins arribar al import de la RGC

Deixaran de percebre el complement per:

 • Deixar de rebre la prestació complementada.

 

 • Esser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga i que sigui finançada amb fons públics, o estar internat en un centre penitenciari

Durada

La durada de la renda garantida de ciutadania és tot el temps  que s’acrediti la situació de necessitat i es compleixin els requisits per a obtenir-la. Si es el cas s’ha de prorrogar, obligatòriament,  cada dos anys, sens perjudici de l’obligació dels beneficiaris de comunicar el seu canvi de situació i de la facultat de comprovació de l’administració.

La prestació complementaria d’activació e inserció es percep, juntament amb la prestació garantida no condicionada, amb la subscripció del compromís corresponent. Es revisa cada 12 mesos i es determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.

Tramitació

S’ha de sol·licitar a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, demanant cita prèvia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.